Yizani nibone

Yizani nibone iNkosi yethu
Yizani namkele umzimba wayo
Isonka Sakhe sisomeleze
Igazi lakhe lisiqabule
Yizani nibone iNkosi yethu
UThixo wethu uyasondela
Ubizo kwakhe luvuyo l wethu
Izandla zakhe ngamandla ethu
Yizani nibone iNkosi yethu.

Leave a Reply

Uzuko kuThixo

11/08/2017

Ngentliziyo yonke

11/08/2017