Zisixhenx’ iSakramente

Zisixhenx’ iSakramente
zidaliwe nguMsindisi
yimithombo yosindiso
hamb’ ukh’ ufefe kuyo.

Umphefumlo uyahlanjwa
ngamanzi omphehlelelo
ungeniswa eBandleni
kul’ usapho lukaThixo.

Ngomqinis’ uyomelezwa
uzoyise zonk’ iintshaba
uzuvum’ ukholo lwakho
ungoyik’ iintshutshiso.

Ngokwamkel’ uMthendeleko
samkela uYesu kanye
ukukutya okumnandi
uqabula iintliziyo.

Xa sithe sawa esonweni
waza wafa umphefumlo
siphilisa ngoxolelo
yimfihlelo yenguquko.

Xa mKRistu agulayo
ebuhlungu enexhala
uthanjiswa ngabaPriste
az’ onwabe umphefumlo.

Ubupriste buyaphatha
amakholwa eBandleni
bufundisa bungcwalisa
egameni likaKristu.

Ukuphel’ umtshat’ ongcwele
ungcwalis’ uluntu wona
abamanywa nguSomandla
bamanyiwe naphakade.

Leave a Reply

NgePasika ekuseni

16/08/2017

Zonk' iilwimi

16/08/2017