Ngenhliziyo yonke yethu

Ngenhliziyo yonke yethu siyancenga
Uwuvume lomnikelo owamkele,
Shwele Nkosi, Nkulunkulu, sihawukele
Ngomhlabiso onikelwa elathini.

Nathi sizethula kuwe, thina zoni
Sawukele Nkulunkulu ngomsa wakho,
Shwele Nkosi, Nkulunkulu, sihawukele
Ngomhlabiso onikelwa elathini.

Leave a Reply

Jesu Ngiyinika

23/07/2017