Ngikuthembisa Nkulunkulu 

Ngikuthembisa Nkulunkulu phambi kweBandla lonke.  Ngithi: ngokhonza wena Nkosi, ngib’ umntanakh’ omuhle. E! Jesu wami ngiyabonga, ngob’ ungiyise eBandleningaze ngakholwa kuwe. Ngizolalel’ iBandla lakho elikubambeleyo,elitshengis’ indlel’ eyiyo eya kuwena Jesu.Ngobambelela kulo njalo, ngingahlukani nalo neze,ngize ngifele kulo. Wangamukela ngobubele, ngab’ umntanakho, Jesu;ake ungiphephise njalo ezingozini zonke. E! Jesu Mhlengi wam’ omuhle, akungilonde […]

Jesu nampa

Jesu nampa thina bakho size emiseni lapho uphinda uhlabiso wasonqamlezweni. Size kukhuleka baba nkulunkulu wethu sizethule kuwe nkosi nathi uqobo lwethu. Sizovuma phambi kwakho amacala ethu ngokwethemba umusa wakho nesihawu sakho. Sizobonga kuwe nkosi konke osipha kona lomhlabiso udlula konke ongabongwa ngako. […]

isiZulu Hymns

A Abantwana BamaHebheru Akatusw’ uBaba wethu Amandla kaJosef AmaSakrament’ aNgcwele Asituse Umsindisi Asiye eBethlehema B Baba Nkosi yaphezulu Baba wethu waphezulu Babusisiwe Bandla elikulo lonke Bandla mtuse Banenhlanhla Bheka nans’ iNkosi Bhek’ uyeza emafini Bongan’ iNkosi! Busuku obuhle E E! Bandla lamakholwa […]

Sengikubingelela

Sengikubingelela, Maria ocwebile. Wen’ onhliziyo yakho, imhlophe njengeliqhwa. Virigo mbali enhle, emhlophe ecwebile, yenz’ inhliziyo yami icwebe njengeyakho. Izinkanyezi lezo zicwazimula kambe: ubuhle bakho kodwa buzifiphaza zonke. Nkanyezi yasolwandle, ekhanya le phezulu, akungikhanyisele min’ engisemnyameni. : Maria ocwebile, Virigo elimhlophe, udlul’ izingelosi ngobuhle […]

Maria ocwebile

Maria ocwebile, Virigo elimnene, Limnand’ igama lakho. Lisenamisa sonke, ngob’ unguMame wethu omuhle othandwayo. E! Mame onesisa, sivume sib’ abakho: Ak’ usisiz’ ukuba sib’ abantwana abahle, abenz’ okuhle njalo baxway’ izono zonke. Luveze, Mame wethu, uthando olukhulu onalo kithi sonke esing’ abantabakho, […]

E! Maria akungizwe

E! Maria akungizwe mina mntwana wakh’ ompofu. Ngisekude nawe Mame, gisahlezi osizini. Mlondi wami onamandla, Mame onomus’ omkhulu, Ngiyancenga ungihlenge kuzo zonke izingozi. Ngenhliziyo yami yonke ngiyafis’ ukuba nawe. Uze kimi mhla ngifayo, ungiyise ezulwini.  

AmaSakrament’ aNgcwele

AmaSakrament’ aNgcwele ngesibalw’ayisikhombisa sawamiselwa nguJesu, yimithombo yosindiso. Umphefumul’uyahlanzwa ngamanzi ombhabhadiso, ungeniswe eBandleni, ub’umntakaNkulunkulu. Ngomqiniso uyagonywa, uqiniswe ub’iqhawe, elivum’ukholo lwalo nom’izitha zidlangile. Sokwamukela iSidlo, samukel’uJes’uqobo ophilayo, obusayo angen’azophila kithi.  Nxa siwele esonweni, umphefumulo wangcola, siwuhlamba ngempenduko, uma sesilahl’isono. Nxa umkristo egulayo, wamukel’umgcob’ongcwele omiselw’abagulayo […]

E! Virigo elimnene

E! Virigo elimnene Nkosikazi eCwebile. Sesiyakubingelela, Wena Mame weth’ omuhle. Nina woMsindisi wethu, nazi inhliziyo zethu, zinikele kumntanakho zib’ ezakhe zimuthande.  Ingelosi zibabaza, ukucweba okukhulu, kwenhliziyo yakho enhle, wena mbali ecwebile. Nina woMsindisi… Mkhulumeli wabonile, sicelele eNkosini, isihlanz’ izono zethu, khona sizocweba […]

Nkosikazi, Mame wethu

Nkosikazi, Mame wethu, Yethi! Virigo elimnene. Nampa thina sing’ abakho. Usibheke ngobubele. Uthandeka eNkosini, wena mbali ecwebile. Ungumduze emeveni; sicelele thina zoni. Kuzo zonke izingozi masibalekele kuwe; Sicelele kuMsindiSi owazaiwa nguwe Mame. E! Nkanyezi yasolwandle yikhanyis’ indlela yethu, Usiyise ezulwini, embusweni womntanakho. […]

Nina ocwebe cwe

Nina ocwebe cwe. Mame omuhle, unobubel’ unomusa kithina, siyakuthanda Wen’ othandwayo. Mame, Mame omuhle. Mbali emhlophe qhwa, Virigo elihle, elinhliziyo imhlophe njengeqhwa, zenze ezethu zibe yingcwele. Virigo, Virigo elihle. Nakhu siguqe la, siyakubonga wena Maria ogcwel’ igrasiya, siyakutusa Nina woMdali, Yethi, Yethi! […]