Jesu Ngiyinika

Jesu Ngiyinika wena inhliziyo yami.
Ngoba nguw’ oyifunayo lenhliziyo yami.

Nguwe othi: letha lapha kade ngayifsa,
Ib’ eyami njalonjalo nakweli-phambili.

Izwi lakhw’ elisho njalo limnand’ impela,
Lenjengoju olimini uma selingena.

Yithabathe Jesu wami, Ib’ eyakhw’ impela,
Ngingefke laph’ ukhona, Uma ngalanayo.

Yicwebise, Jesu wami, iyifuz’ eyakho,
Ib’ ecwebileyo njalo ekufanelayo.

Leave a Reply