Bongan’ iNkosi!

Bongan’ iNkosi!
Sibonga iNkos’ esezulwini,
Ekhonzwa izidalwa zonke.

Bongan’ iNkosi!
Sibonga iNkos’ umhlengi wethu
Omusa wakhe umi njalo.

Bongan’ iNkosi!
Sibonga iNkos’ njengengelosi,
Eziyilokhu ziyitusa.

Bongan’ iNkosi!
Sibonga iNkos’ siyidumise
ngodumo olungapheliyo.

Leave a Reply

Mangisondele

23/07/2017