EBhethlehem kuzelwe

EBhethlehem kuzelwe umntwan’ oyiNkosi
Ndizinikela kuye, mandibe ngowakho.
Ewe, ewe, mandibe ngowakhe.

Mntwana, Mhlekaz’ omhle ndiyakuthanda mna
Kwiintsizi nakuvuyo amaxesha onke.
Ewe, ewe, amaxesha onke.

Mandiphilile wena, zuvume Yesu Nkosi
Mandikufele wena, ndingen’ ezulwini
Ewe, ewe, ndungen’ ezulwini.

Leave a Reply

Busuku obuhle

09/08/2017

Yizani ngovuyo

09/08/2017