A Abafela ENkosini Ah Bawo ophezulu Ah Ma Mariya Aleluya, Aleluya, Aleluya!  Ah Mama nina woMsindisi Ah Ntliziyo yomkhululi Ah Ngelosi yam Ah nkos’ andifanele Ah Nkosi khawamkele Ah Nkosi yobukhosi Ah Sonka sosindiso Ah Thixo wethu Ah Yesu Mncedi Ah Yesu Msindisi Ah Yesu wam Akuhlanga lungehlanga Akunalusizi kufa! Amandla kaYosefu Awu sizi lwakho B Bantu bam ndinenzeni? Bawo Nkosi yaphezulu Bawo wethu Bhota! Mariya Bhota, mnqamlezo Bongan’ iNkosi! Busuku obuhle  Busuku obuhle (Silent Night) D Dumisan’ iNkosi Dumisan’ ubuThathu-nye E EBhethlehem kuzelwe H Hlala…Continue Reading “isiXhosa Hymns”

Aleluya, Aleluya, Aleluya! Ukulwa sekuphelile uloyiso lolweNkosi he! Uvumani, nidumise; Aleluya. Amandl’okuf’ancamile sel’echithiwe nguYesu: makubongwe kudunyiswe: Aleluya. Uvukile eyiNkosi wophatha bonke abantu masivuye nezihlwele: Aleluya. Ekufeni sikhulule: ngezo ntlungu wazivayo size sikubone futhi: Aleluya. Iintiyano mayiphele uthando malwandele ke sitsho sicule sisithi: Aleluya.  

Yizani sisondele emthini womnqamlezo, sibone uMsindisi  obethelelwe khona. Bonan’ umzimba wakhe uzele yimivimbo, umanxeba-nxeba uphum’igazi wonke. Entloko uthwesiwe isistshaba sameva, izandla kwaneenyawo nazo zibethelelwe. Kant’uyanyamezela uviswa ubuhlungu, ufel’emnqamlezweni ngothando olukhulu. Yesu,Mhlekazi omhle ngubani onetyala, lokufa kwakho oku? Sithi ke thin’aboni. O Yes’ othandekayo, akwaba singalila, ngokuba siphathana kakubi nanamhlanje.  

UYesu Kristu nguMsindisi, othunyelwe ehlabathini ukuze alwamkel’ uluntu nokuba selumvisi iintlung. Nank’ emyezweni egobile ebila amathonts’ egazi encwina ethandaza shushu ndivum’ intando yakho,Bawo. Iintshaba zakhe ziyambamba zimbopha zimzis’ etyaleni ugwetya lo ungenatyala kanti usazithanda noko. UPetros umkhanyela mpela amadindala ayamgxeka ambethe amnyelise athi Kumkani wamaYuda,Bhota. Uyatyakatywa ngenxa yethu umzimba wonke ulinxeba kubekwe’ entloko isisthsaba sameva abukhali kanye. UHerod nabakhonzi bakhe bayamhleka bemdelela mpela abantu banyanzel’ umphathi besithi makabethelelwe. UPilato ke ngokoyika uvuma unyanzelo lwabo kuthathwa umnqamlezo oonzima ubekwe emagxeni akhe. UYesu nanko ewuthwele ingathi nguye…Continue Reading “UYesu Kristu nguMsindisi”

Xolela isandla esibethayo libala intlungu ozivileyo ungabi nanqala sihlobo sethu Xolela namhlanje mntwana kaThixo Bona uYesu inkosi yakho elulamileyo kanti nguThixo. Nangona kunzima kuw’ ukoniwa noko njengaye lo usisidalwa kanti ke uMdali, INkosi yakho woniwa kakubi nguwe mkhonz’ akhe Bona uYesu inkosi yakho elulamileyo kanti nguThixo. Linokungcoliswa igama lakho kwenziwe ngabom ngokobugwenxa khangela mntwanam emnqamlezweni ubomvu ligazi, kanti luxolo. Bona uYesu inkosi yakho elulamileyo kanti nguThixo. Mhlawumbi woniwe ngumnt’ ohlebayo mhlawumbi ugxekwa ngongcolileyo mhlawumbi uhlekwa ngenxa yokholo Akukho sizathu sokub’uqumbe Bona uYesu inkosi yakho elulamileyo…Continue Reading “Xolela isandla”

Ndikuthembisa Thixo wam phambi kweBandla lonke ndithi ndokhonza wena, Nkosi ndibe ngumntu wakho mpela. O Yesu ndiyakubulela ngokundibizel’ eBandleni ndada ndakholwa kuwe. Ndolimamel’ iBandla lakho elikubambeleyo elibonis’indlel’ eyiyo ngokuhlalisana ngoxolo Ndobambelela kulo njalo ndingabi sahlukana nalo ndide ndifele kulo. Bawo ndamkele ngobubele elusatsheni lwakho uz’ undilondoloze, Yesu Ezingozini zonke Wena Moya oyiNgcwele Zundikhusele ebubini ndizaliswe ngamandl’akho.  

Zuyole lizwe ngovuyo zala Zulu yimibongo uzuko lwabaPostolo maluvakale kamnandi. Nina ninceda abantu nikhanyisel’ umhlaba sicela sonke ngomnqweno yivani izwi leBandla. Nithunyelwe ebantwini nivakalise ilizwi zenikhulul’ iintliziyo ezisezintluphekweni. Nina siseko seBandla enanyulwayo nguKristu zeniqhekeze isonka nixolelanis’ abantu. Nizenze zonke iintlanga abalandeli beNkosi uYise noNyana wakhe noMoya oyiNgcwele kanye.  

Yahlala imfama icela amalizo wafika UYesu edlula ngakhona kwavakal’ ilizwi lemfama ngobizo O Nyana kaDavid ndinik’ ukubona. Wavuma uYesu wanceda kwangoko esithi lamehlo ndise ndiwavula. yazuz’ukubona imfamakwaoko yasuk’ilandel’uMkhululi ivuya. UYesu phezulu,usenobubele: nakububumfama basemphefumlweni angathi ngazwi-Nye athethe buphele kungen’umphefumlo enkululekweni. Yizani zimfamazomhlaba yizani! nanamhla UYesu usel’esondele kholwani ke kuye: nabizwa kwanani ukuze noben’ubumfama buphele.  

Ingelosi ziyacula phezu kwayo indlu le Yintoni na;zithini na? Nantsi ngoma yazo: uzuko kuThix ophezulu. Abelusi bangxamele ukubona loo ndlu ke: unantoni laa mqolomba? Bayangena bathi: uzuko kuThix’ ophezulu . UMariya noYosefe bakho,benovuyo nje Nal’usana lusongelwe ezingubeni zalo: uzuko kuThix’ ophezulu .  

Nkosi sihlangene  kuyo indlu yakho yiza nawe,ube nathi, ngokwentando yakho. Iintliziyo zethu  ziyakunxanelwa; kwanemiphefumlo yethu iyakulindela. Ukubizwa kwakho Bawo, masikuve, lakhutyhilwa izwi lakho, nawe masikuve. Khawusilungise thina bantu bakho; size senz’intando yakho ngamaxesha onke.