Akunalusizi kufa

Akunalusizi kufa!
akunako ukucengwa
ngamawaka obutyebi
akunako ukuthengwa.

Bubuninzi beenyembezi
akunakushukunyiswa
ziingxakeko esinazo
akunakuphazanyiswq.

Kodwa, kuye okholwayo
kulithemb’ ukuza kwakho
usisothunywa soxolo
nax’ ufikile ngobungxamo.

Izothuso zakho, kufa!
azisokumshukumisa
amandl’ akho aphelile
uMkhululi wakoyisa.

Mandiphile ngokwelunga
ize ndif’ ukufa kwalo
zendingabi nakungqunga
lakufik’ ixesha lam.

Sikuyo indlela

Sikuyo indlela yelizwe lobom
ikhaya labantu bahleli ngenyhweba
Nina ke nahluka KuThixo ngokona
nithini noya na? noyana phezulu.

Usizi, usizi alunakubakho
kwelo zwe , bangcwele abalihambayo
Bahambi kanzima nigqitywa bububi
nithini noya na ? noyana na phezulu.

Kwelo zwe akukho buhlwempu nakanye
ziindyebo neendyebo izintw’ezikhoyo
Isifo asikho hay’ asingebikho
nithini? Noyana? noyana phezulu?

Hambani, bakhonzi, elo zwe lelethu
sinqine iinyameko zalo
ewe ke sohamba ngaphezu kwentaba
sisele amanzi ovuyo phezulu.

Nakana ke,moni,asikulahlanga
simil ‘umzuzwana, simele kwawena
yiza Ke KuThixo az’ akusingathe
akuse kwangoku ekusa phezulu.

Ndicinga ngokuthi,usebunzimeni
usithi: ngubani ongalisusayo
ityal’elingaka lisentliziyweni?
NguYesu kuphela; thandaza kuye

Ndohamba,ndohamba ,ndohamba,
ewe ke,ndohamba, ndisiya phezulu.

Akuhlanga lungehlanga

Akuhlanga lungehlanga
Dade nani bazalwana
lo mntu usishiyileyo
nguye ogudukileyo.

Akuhlanga lungehlanga
yonwabani lusatshana
nizilungisel’ okwenu
xa nibizelwa kokwenu .

Akuhlanga lungehlanga
kunje kuzo zonk’iintlanga
kungumthetho ubhaliwe
sisigqibo sigqibityiwe.

Akuhlanga lungehlanga
gqalan’oko bazalwana
ngaman’ UThixo anibophe
thuthuzelekani ngoko.

Akuhlanga lungehlanga
noko ngathi kubuhlungu
lo mmiselo wuqondeni
lo mmiselo wuqheleni.

kukho abo bazidlayo

kukho abo bazidlayo
ngobuhle babo
kukho nabakratshileyo
ngobutyebi babo kodwa,
kodwa ekufeni bona
bonke bayafana,
omncinane kwanomkhulu
bayatshona engcwabeni.

Kukho abadumileyo
ngal’ ulwazi labo
kukho nabangcileyo
ngokhalipho lwabo
Kodwa, kodwa ekufeni bona
bonke bayafana
omncinane kwanomkhulu
bayatshona engcwabeni.

Kukho abadeliweyo
ngenxa yobuhlwempu
kukho abazintlekisa
ngenxa yobungcwele
Kodwa, Kodwa ekufeni bona
bonke bayafana
omncinane kwanomkhulu
bayatshona engcwabeni.

Nkosi, ukutshata

Nkosi, ukutshata oku
kwaba Bantu bakho
z’ukusikelele ngoku
ngokubakho kwakho.

Mabahlanganiswe nguwe
bev’ uyolo lwakho
mabenziwe banye kuwe
bev’ uthando lwakho.

Imihlali engendawo
asiceli yona
sibabongozela, Bawo
ithamsanqa lakho.

Kuzo zonk’ iindlela zabo
mabavume wena
konke ukuhamba kwabo
kulungise wena.

Thixo naba

Thixo naba ababini
benze ngoku umnqophiso
kwanga ukumanywa kwabo
kunga koko kwentliziyo.

Wanga ungabakhokela
apho baya khona Bawo
Hlala nabo njengoYise
uz’ ulawul’ ikhaya labo.

Umanyano lweentliziyo
malufumaneke kuwe
kungengazifungo zodwa
abazenze phambi kwethu.

Omnye athwalele omnye
iinkathazo zomphefumlo
bakhaliphe banyameke
babophane eNkosini.

Wena, Thixo onothando
sikelel’ikhaya labo
luth’ uthando lwaphezulu
lube ngumzekelo kubo.

Masihambe nabelusi

Masihambe nabelusi
simkhangele
ozalelw’ eBhethlehema
oyiNkosi yethu.

Masucule neengelosi
sidumis’ osemkhumbini
sibulise kolusana
kuKumkani wethu.

Masihambe nokumkani
sinikele kunye nabo
konk’ okuhle esinako
kolu san’ oluhle.

Masinqule njengoNina
noYosef,uMondli walo
siluthande olu sana
olusithandayo.

Iintliziyo zethu zonke
sizinika wena, Yesu
zuzamkele zizezakho
zikuthanda.

Usigcine,San’ oluhle
usisikelele wena
usixhase usincede
ngobubele bakho.

Bantu bam ndinenzeni?

Bantu bam ndinenzeni?
nindixhom’ emnqamlezweni!
Phendulani! Ndenze ntoni?

EJiphethe ndanilwela,
ndabulal’ amazibulo,
kodwa niyandityakatya.

Ndanikhulul’ eJiphethe,
ndaniwez’ ulwandle olubomvu,
kodwa nindibek’ ityala.

Ndanenzel’ indlela elwandle,
Nawela nichwayitile,
nindihlaba ephangweni.

Ndanikhokela ngelifu.
Endleleni ey’ ekhaya,
nandizisa kuPilato.

Ndanityis’ iman’entlango,
Ndanondla ngamandl’ am,
kodwa niyandityakatya.

Ndanisez’amanz’ eweni,
Ndaniqabul’ unjani,
Nina nandinik’ inyongo.

Ndaninik’ ilizw’ elihle,
Elobisi kwanobusi,
nandingxeka ngengcongolo.

Ndaninika ookumkani
balaeul’ ilizwe lenu,
Nina nandithwes’ ameva’

Ndanenz’ uhlanga olukhulu,
Ndaniphakamisa kanye,
nandixhom’ emnqamlezweni.

Akunalusizi kufa!

Akunalusizi kufa!
akunako ukucengwa
ngamawaka obutyebi
akunako ukuthengwa.

Bubuninzi beenyembezi
akunakushukunyiswa
ziingxakeko esinazo
akunakuphazanyiswa.

Kodwa, kuye okholwayo
kulithemb’ ukuza kwakho
usisothunywa soxolo
nax’ ufikile ngobungxamo.

Izothuso zakho, kufa!
azisokumshukumisa
amandl’ akho aphelile
uMkhululi wakoyisa.

Mandiphile ngokwelunga
ize ndif’ ukufa kwalo
zendingabi nakungqunga
lakufik’ ixesha lam.