Hlala nam

Hlala nam litshonil’ ilanga
ubusuku bufikile Nkosi
mandingasali ndingemncedi
ndenzel’ uncedo ngokuhlala Nam.

Buya khawuleza obu bom bam
ndiyashiywa zezomhlaba izinto
ndibona inguqulelo zodwa
wen’ongaguqukiyo hlala nam.

Yiba soloko ukufuphi nam
undingxothele zonk’iintshaba zam
nguwe Nkosi onokundigcina
phakathi kwentsunguzi: Hlala nam.

Andinakuxhala kukho Wena
iintlungu neentsizi azinani
ukufa akusenabuhlungu
ndiyakoyisa xa uhleli Nam.

Zibonakalis’ emehlweni am
uz’undikhombise okwezulu
ndikhanyisele yonk’ indlela yam
Nasekufeni kwam uz’ube Nam.

Leave a Reply

Ntliziyo yoMsindisi

22/08/2017

Oho lona kaofela

22/08/2017