Mikaele ocwebile

Mikaele ocwebile,
size kukubonga wena,
Ngoba uphakem’ impela
Le emzini waphezulu.
Mina njalo ndun’ enkulu
Yamabutho aphezulu

Size kukubonga futhi
Ngob’ umkhulu eBandleni
LikaJes’ iNkosi yethu,
Elisalwa emhlabeni.
Mina njalo ndun’ enkulu
Yamabutho aphezulu.

Nansi impi kasathane
Ihlasel’ iBandla njalo:
Mikaele ocwebile
Siyancenga uyixoshe.
Mina njalo ndun’ enkulu
Yamabutho aphezulu.

Uwe uyindun’ enkulu
Yemimoya yabafayo,
Uyisize ekufeni
Uyiyise ezulwini
Mina njalo ndun’ enkulu
Yamabutho aphezulu

Leave a Reply

Re bineng Mikael

07/08/2017