Ngathi ngisahamba

Ngathi ngisahamba emhlabeni
ngahlalelw’ ithuna lami la.
Njengebali eqhakaza namhla,
Ngakusasa isibune nya.

Ngokunjalo kwangizum’ ukufa
Ngisemusha, ngiyingane nje;
Kanti qhabo, ngiyaphila futhi,
Ngishiyil’ umzimba wodwa la.

Sengiphiwe ukuhlal’ okuhle,
la ukufa kwahluliwe nya;
Sengibong’ iNkosi yaphezulu
kanye nengelos’ ekhaya le.

Ningakhali bazalwane bami,
Sahlukene umzuzwana nje;
Ezulwini sobonana futhi
Zonk’ insizi seziphele nya.

Leave a Reply

Singabebandla

01/08/2017

Oho ngoaneso

02/08/2017