Ngolo suku lovuko

Ngolo suku lovuko kwehl’ ingelosi
yaqengqa elo litye
lival’ingcwaba wavuka uKristu
iNkosi yethu wakoyisa ukufa.Aleluya.

Kristu mkhululi wethu
Uzuko kuwe woyisiw’usathana
ngovuko lwakho Moyisi kumkani
sinemihlali ubuyel’ebomini. Aleluya.

Ke maKristu vuyaniBongan’uKristu
uluntu maluvuye ngolu loyiso
Kristu Nkosi yethu usihlangule
sibabale ke ngoko.Aleluya

Leave a Reply

Busuku obuhle

15/08/2017

INkos'uYesu Kristu

15/08/2017