Njengoko ndinjalo

Njengoko ndinjalo Nkosi
ndithembele kuwe wedwa
nguwe ondibizileyo
kungoko ndizayo.

Akukho limbi icebo
ndingaphumelela ngalo
nguw’ ongandincedisayo
kungoko ndizayo.

Ndiphakathi kwamadabi
andithandabuzisayo
andibangel’ ukoyika
kungoko ndizayo.

Ndilihlwempu ndiyimfama
andiphili ngenxa zonke
nguw’ onokundiphilisa
kungoko ndizayo.

Ndingonje ke wondamkela
uxolele, uvuyise
ngokwesakhw’ isithembiso
kungoko ndizayo.

Olo thando lwakho,Nkosi
lundincamisile kanye
mandibe ngowakho Nkosi
kungoko ndizayo.

Mandandise Nam uthando
ndiphelise zonk’ iinkcuku
phakathi kwezizwe zonke
kungoko ndizayo.

Leave a Reply

Njengoko ndinjalo

23/08/2017

Letsatsi la kajeno

25/08/2017