Nkosi ukuhlwa

Nkosi ukuhlwa kufikile
namhla usisikelele,
wasigcina ngale mini
nakaloku zusigcine.

Nceda,Nkosi,Sifundise
nab’ubomi bulungise:
kuz’ukufa kwakufika
singoyik nokoyika .

Sonke bantu sikhusele
silinde sakulala
iz’imini yakubakho
senze wonk’umthetho wakho.

Masimbonge onguyise
onguNyana simdumise
size sithi sibulele
konguMoya OyiNgcwele.

Leave a Reply

Ntliziyo yoMsindisi

22/08/2017