Sengikubingelela

Sengikubingelela, Maria ocwebile.
Wen’ 
onhliziyo yakho, imhlophe njengeliqhwa.
Virigo mbali enhle, emhlophe ecwebile,
yenz’ inhliziyo yami icwebe njengeyakho.

Izinkanyezi lezo zicwazimula kambe:
ubuhle bakho kodwa buzifiphaza zonke.
Nkanyezi yasolwandle, ekhanya le phezulu,
akungikhanyisele min’ engisemnyameni. :

Maria ocwebile, Virigo elimhlophe,
udlul’ izingelosi ngobuhle nobungcwele.
E! Nkosikazi enhle, yezingelosi zonke,
ngisiz’ ukuba nami ngifane nengelosi.

E! Mame waphezulu, wen’ onomus’ omkhulu
ungikhethile kambe, ngib’ umntanakho Mame.
Engivunyelw’ ukushoukuthi unguMame;
ngithol’ inhlanhl’ enkulu yokuba umntanakho.:

 

Leave a Reply

Maria ocwebile

20/04/2018

Xolela isandla

21/04/2018