Uma inhliziyo yami

Uma inhliziyo yami ilusizi ibuhlungu ngokhumbul’
uBaba wami waphezulu ezwulini; unguBaba onomusa,
Ungumlulamisi wami, ungumlulamisi wami.

La kungathi ngishiyiwe ngizingelwa yibo bonke:
Ngokhumbula uSomandla ongilondangobubele.
Angesabi ngingowake; Ungumsizi wami yena.

La ngigula ngibuhlungu, angibekezele njalo,
Ngoba nobuhlungu lobo buyisipho sakh’ esihle,
Nginethemba kuye njalo; Kuhle konke akwanzayo.

Kothi ekufeni kwami ngingesabi nakancane.
Mangihlangabezwe uye unguMhlengi wam’ omuhle.
Angilande emhlabeni, Angiyise ezulwini.

Leave a Reply

Jesu oa ka

01/08/2017