Yizani sisondele

Yizani sisondele emthini womnqamlezo,
sibone uMsindisi  obethelelwe khona.
Bonan’ umzimba wakhe uzele yimivimbo,
umanxeba-nxeba uphum’igazi wonke.

Entloko uthwesiwe isistshaba sameva,
izandla kwaneenyawo nazo zibethelelwe.
Kant’uyanyamezela uviswa ubuhlungu,
ufel’emnqamlezweni ngothando olukhulu.

Yesu,Mhlekazi omhle ngubani onetyala,
lokufa kwakho oku? Sithi ke thin’aboni.
O Yes’ othandekayo, akwaba singalila,
ngokuba siphathana kakubi nanamhlanje.

 

Leave a Reply