E! Sidlo esimnandi

E! Sidlo esimnandi
E! Sinkwa sokuphila.
Silangazela wena
Ongukuphila kwethu,
E! Jesu Mondli wethu,
Akusikhaliphise
Usiph’ amandla njalo
singaze sidangale.

E! Gazi elingcwele
Eloph’ amanxebeni
Ka Jesu, uMsindisi,
Esesiphambanweni.
Siphethu sokucweba,
Naz’ inhliziyo zethu
Ezingcolisw’ izono,
Zihlanze zibe mhlophe.

Delisa inhliziyo
Zabantu bakho, Jesu.
Zename, zithokoze,
Zingabe zisalamba.
Nasekufeni kwethu
Uzusilulamise
NgaleliSakramente
Elingumphako wethu.

Leave a Reply

Kabelo

23/07/2017

E! Hostia elihle

23/07/2017