uNkunkulu unathi

uNkunkulu unathi uyasithanda.
Siyakubonga, siyakubonga, siyakubonga, Baba.
uNkulunkulu uhlala esikhumbula.
iNkosi yazidala izinto zonke.
Usipha izimbali nokudla kwethu.
Usipha ukuphila nokuthokoza.
Wozani simhubele simbonge njalo.

uKristo uvukile siyajabula.
uMoy’ Ocwebile wehlele kithi.
Inkonz’ isiphelile, sesiyahamba.
Sesiya emakhaya, siyajabula.
Isonto liyaphela, siyajabula.
Siyakubonga, siyakubonga, siyakubonga, Baba.

Leave a Reply