Ah Ma Mariya

Ah Ma Mariya Nina kaYesu
kuwe sithandaza namhlanje
unyana wakho uyakuthanda
yisa kekuye lomthandazo
Zingcolile iintliziyo
zilungise zibengcwele.

Thina sonile wena uNgcwele
asikakwazi ukuthandaza
Sithandazele wena unguma
yisa kuYesu lomthandazo
Zingcolile iintliziyo
zilungise zibe Ngcwele.

Igama lakho, luncedo lwethu
igama lakho nguNonceba
igama lakho nguNomsindisi
yisa ke kuye lomthandazo
zingcolile iintliziyo
zilungise zibe Ngcwele.

Leave a Reply

Sehlabelong

22/08/2017

Mariya Sikhusele

22/08/2017