Mariya Sikhusele

Mariya Sikhusele kumkanikazi wethu
sigcine kwinkathazo zelizwe elikhoyo
Nina ongumangaliso simanye noYesu
asiyi kutshabalala emkhombeni wakhe.

Sizinikela kuwe sibe ngabakho mpela
Zonk’ iintliziyo zethu zigcine kuyw’ eyakho
Mazimanyane noYesu nasebunzimeni
asiyi kutshabalala emkhombeni wakhe.

Hlala phakathi kwethu sisondeze kuYesu
Sabel’ iimfemfe zakho thina nabantu bonke
unothando olukhulu uzele yinceba
asiyi kutshabalala emkhombeni wakhe.

Masikhonze uYesu unyana kaMariya
zinqule zonk’ iintlanga kuKristu INkosi
senz’ umqondiso wothando sithembele kuye
asiyi kutshabalala emkhombeni wakhe.

Leave a Reply

Ah Ma Mariya

22/08/2017

Yesu uyandithanda

22/08/2017