Ah Ntliziyo yomkhululi

Ah Ntliziyo yomkhululi
wena mthombo wal’ uthando,
sikubonga ngentliziyo
nangomlo, Nkosi Yesu
sesibonga ngentlokoma
ngentliziyo zethu zonke.

Intliziyo yakho,Yesu
isiphakamisa njalo
lonk’ usizi luyaphela
xa ke sikukhumbulayo.
Yonk’ inyhweba nolonwabo
zifunyanwa kuyo kanye.

3. Ah Ntliziyo eyingcwele/ naku Simi phambi kwakho/ khawuvume isicelo/ seentliziyo zethu esi:yenz’ ukuba sikuthande/ ngeentliziyo zethu zonke.

Leave a Reply

Makubekho uzuko

23/08/2017