Asituse Umsindisi

Asituse Umsindisi
Ongumondli noMfundisi
noMalus’ omuhle wethu
Asimbonge simdumise
ngokwamandla ethu onke,
Ufanelw’ udumo lonke.

Nas’ isinkwa sokuphila
Esivela ezulwini
Esizophilisa thina
Lesi sinkwa sengelosi
Awusiphe sona, Nkosi
Sizwe ubumnandi baso.

Nant’ iGazi loMsindisi,
Lingumthombo wokucweba,
Lisihlanz’ izono zethu,
Jesu ake usihlanze
Ngalo leligazi lakho,
Khona soba mhlophe njalo.

E! Malusi weth’ omuhle
Akusondle thin’ abakho,
Usaluse, usilonde,
Ube nathi ekufeni,
Usiyise ezulwini,
Sithokoze kanye nawe.

Leave a Reply