Bandla elikulo lonke

Bandla elikulo lonke uMsindisi uvukile.
Useshiy’ ithuna lakhe ababembekile kulo.
Asimjabulele sonke, simdumise sithi kuye:
Mawutuswe njalo, Jesu Kristo, mawutuswe njalo.

Yen’ owaf’ onqamlezweni edelelwa ejivazwa,
uvukile ekufeni ngobukhosi obukhulu.
Jesu Kristo, Nkosi yethu, sikubonga sonke sithi:
Mawutuswe…

Wenyukela ezulwini ebusis’ iBandla lakhe;
uyobuya asilande asinik’ inhlanhla nathi.
Khona sothokoza njalo, simdumise sithi kuye:
Mawutuswe…

E! Malusi weth’ omuhle wazidela amathambo.
Ake usihole njalo silandel’ inyawo zakho
Mafavuke phila njalo, uze usivuse nathi.
Mawutuswe…

Jesu Nkosi lond’ iBandla lingashwabadelwa lutho.
Yenz’ ukuba thina zimvu sisazise lesibaya,
esibiywe ngalw’ igazi lemithambo yakho yonke.
Mawutuswe… 

 

Leave a Reply

Hello world!

26/03/2018

Jabulani

27/03/2018