Bandla mtuse

Bandla mtuse uMsindisi, onguMholi noMalusi.
Tatha amagama onke umhubele ungaphezi.

Osuk’ edla lesisinkwa uyakuphila naphakade!

Namhla sidumis’ isinkwa esiphila siphilisa.
Wasinika abafundi ekudleni kokugcina.

Imfundiso yethu ithi lesisinkwa sab’ inyama.
Newayini lab’ igazi, kholwa noma ungaboni.

Nas’ isinkwa sokuphila ngesokondla izihambi,
Singukudla kwabantwana singedliwe oyisoni.

Sasifanekisw’ endulo ngo-Isake enikelwa.
Nangemvana yePhasika nangomana wawokhokho.

E, leMvana yePhasika iqedil’ umtheth’ omdala,
Nant’ ilanga lifkile asiswel’ okudlulile.

Jes’ onguMalusi wethu ak’ usondle usaluse,
Usiyise kulelozwe okungekho kufa kulo.

Wen’ okwaz’ ukwenza konke osalusa emhlabeni.
Sijabule nawe njalo khona lapho ezulwini.

Leave a Reply

Ibandla likaKristo

23/07/2017