Banenhlanhla labo bantu

Banenhlanhla labo bantu abavuma ngenhliziyo.
Imithetho nezindlela azishumayel’ uJesu.
Tin’ esafuman’ iBandla likaJesu uMsindisi.
Asibonge sithokoze, asibonge ngokulunga.

Banenhlanhla labo bantu abalahl’ ijok’ elibi,
balivum’ elikaJesu elilula elimnandi.
Tin’ esafuman’ iBandla likaJesu uMsindisi.
Asibonge sithokoze, asibonge ngokulunga.

Banenhlanhla labo bantu abahluphekel’ okuhle,
bekunqab’ okubi konke, belwa nako baze bafe.
Tin’ esafuman’ iBandla likaJesu uMsindisi.
Asibonge sithokoze, asibonge ngokulunga.

Leave a Reply

Moea oa Kriste

23/07/2017