Bantu bam ndinenzeni?

Bantu bam ndinenzeni?
nindixhom’ emnqamlezweni!
Phendulani! Ndenze ntoni?

EJiphethe ndanilwela,
ndabulal’ amazibulo,
kodwa niyandityakatya.

Ndanikhulul’ eJiphethe,
ndaniwez’ ulwandle olubomvu,
kodwa nindibek’ ityala.

Ndanenzel’ indlela elwandle,
Nawela nichwayitile,
nindihlaba ephangweni.

Ndanikhokela ngelifu.
Endleleni ey’ ekhaya,
nandizisa kuPilato.

Ndanityis’ iman’entlango,
Ndanondla ngamandl’ am,
kodwa niyandityakatya.

Ndanisez’amanz’ eweni,
Ndaniqabul’ unjani,
Nina nandinik’ inyongo.

Ndaninik’ ilizw’ elihle,
Elobisi kwanobusi,
nandingxeka ngengcongolo.

Ndaninika ookumkani
balaeul’ ilizwe lenu,
Nina nandithwes’ ameva’

Ndanenz’ uhlanga olukhulu,
Ndaniphakamisa kanye,
nandixhom’ emnqamlezweni.

Leave a Reply

Akunalusizi kufa!

25/08/2017

Masihambe nabelusi

25/08/2017