Masihambe nabelusi

Masihambe nabelusi
simkhangele
ozalelw’ eBhethlehema
oyiNkosi yethu.

Masucule neengelosi
sidumis’ osemkhumbini
sibulise kolusana
kuKumkani wethu.

Masihambe nokumkani
sinikele kunye nabo
konk’ okuhle esinako
kolu san’ oluhle.

Masinqule njengoNina
noYosef,uMondli walo
siluthande olu sana
olusithandayo.

Iintliziyo zethu zonke
sizinika wena, Yesu
zuzamkele zizezakho
zikuthanda.

Usigcine,San’ oluhle
usisikelele wena
usixhase usincede
ngobubele bakho.

Leave a Reply

Thixo naba

13/09/2017