Busuku obuhle

Busuku obuhle. Kuthulile konke nya.
Emuzini eBethlehema, UMsindisi azelwe kuwo.
Akadunyiswe uJesu! Akadunyiswe uJesu!

Busuku obuhle, abelusi nampaya
bethandaza eBethlehema, Nengelosi zihuba zithi:
Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo.

Busuku obuhle, uMsindisi nanguya.
Eze kithi eBethlehema. Uze kusisindisa thina.
Asimdumise simbonge kuze kube nini.

Leave a Reply

Woza, woza Emmanuel

23/07/2017

Wozani makholwa

23/07/2017