Woza, woza Emmanuel

Woza, woza Emmanuel, sikulindele sikubone.
Kade saboshwa ngamacala: Usathane wasikhohlisa.
Woza, woza, Nkosi yethu, sikhonze kuwe njalo njalo.
Silondoloze imithetho sibe ngabantabakho sonke.

Woza, woza, Jesu wethu akusiqinise ngamandla eSakramente
laselathini. Ngiso ngoMzimba wakh’ omuhle.
Woza, woza, Emmanuel! Usisindise usisize.
Usisindise usisize.

Woza, woza, Nkosi yethu, sikhonze kuwe njalo njalo.
Silondoloze imithetho sibe ngabantabakho sonke.
Woza, woza, Emmanuel! Usisindise usisize.
Usisindise usisize.

Woza, woza, Jesu wethu akusiqinise ngamandla eSakramente
laselathini. Ngiso ngoMzimba wakh’ omuhle.
Woza, woza, Emmanuel! Usisindise usisize.
Usisindise usisize.

Leave a Reply

Busuku obuhle

23/07/2017