Dumisan’ iNkosi

Dumisan’ iNkosi yenu basemazulwini
Mdumisen’ ezinyangweni nina mandla akhe
Nina zingelosi zakhe mdumiseni yena
osagcina zonk’ izinto ezivela kuye.

Wena langa nawe nyanga dumisani yena
zinkwenkwezi zokukhanya mncomeni uMdali
Mvula ngqele nobushushu khumbulani lowo
olawula amazulu nehlabathi eli .

Dumisan’ uThixo wenu emhlabeni wonke
mini,kunye nobusuku Moya noqhwithela
Nani nonke mithi,zilo zintaba nenduli
Bongani igama lakhe ngokuba emkhulu.

Zonk’iintlanga zeli lizwe mazincome yena
amadodana neentombi nabakhulu bonke
Nani nonke zintshatshana ninentlizy’entle
mandibonge wena,Nkosi nam ndingumoni.

Kudunyiswa wena,Nkosi ezulwini lonke
ufanelwe ludumiso ngonaphakade
Nathi bantu bakho njalo sikuphakamisa
wena Bawo,Nyana,Moya ngoku naphakade.

Leave a Reply

Busuku obuhle

19/08/2017

Ilang'elitsha

21/08/2017