E! Nkanyezi enhle

E! Nkanyezi enhle, sango laphezulu.
Nin’ obongekayo, kaNkulunkulu.
Ak’ usibheke ngomusa, usicelele ku Jesu,
yethi Mame wethu.

Sesiphinda izwi lengelosi sithi:
Unenhlanhla wena, Nina woMsindisi.
Ak’ usibheke ngomusa, usicelele ku Jesu,
yethi Mame wethu.

Yihl’ usikhulule kuko konk’ okubi,
esibanjwe yikho ngamacala ethu.
Ak’ usibheke ngomusa, usicelele ku Jesu,
yethi Mame wethu.

Yib’ uMame wethu osithanda njalo;
Sicelel’ inhlanhla kumntanakh’ uJesu.
Ak’ usibheke ngomusa, usicelele ku Jesu,
yethi Mame wethu.

Wena mbali enhle, nazi inhliziyo zethu
Thina zoni, zenze zibe mhlophe.
Ak’ usibheke ngomusa, usicelele ku Jesu,
yethi Mame wethu.

Yikhanyis’ indlela esihamba ngayo,
Simfuman’ uJesu sithokoze njalo.
Ak’ usibheke ngomusa, usicelele ku Jesu,
yethi Mame wethu.

Madunyisw’ uYise neNdodana futhi,
Udunyiswe nawe Moya Ocwebile.
Ak’ usibheke ngomusa, usicelele ku Jesu,
yethi Mame wethu.

Leave a Reply

U nke pelo ea ka

02/08/2017