E! Nkulunkulu Jesu wami

E! Nkulunkulu Jesu wami
Ungimemile namhla.
Ngize kukwamukela Nkosi,
Ngesakramente lakho.
E Jesu ngiyakholwa kuwe,
Ngiyazithoba pambi kwakho,
Wen’ oyiNkosi yami.

Yilo iSakramente leli
Elingukudla kwethu:
Liyisiphethu sokuphila,
Lisivimbel’ ukona
E! Jesu Ngiyathemba kuwe;
Ngiyakusinda ngawe wedwa
Wen’ onguMhlengi wami.

Nasi isinkwa sokuphila
Esitholis’ inhlanhla;
Ngizoyithola leyonhlanhla,
Ngokwamukela sona.
E! Jesu ngokuthanda njalo,
Ngingahlukani nawe futhi
Wen’ oligugu lami.

Leave a Reply

Hubelani iNkosi

23/07/2017