Go bakwe Jesu Kreste

Go bakwe Jesu Kreste
Go ya bosafeleng.
O diregile motho
Go re ntsha mo dibeng.
O n’a tshela ruri
Kwano mo lefatsheng.
A re tlotleng Mmoloki,
A re mo lebogeng.

Go bakwe Jesu Kreste
Go ya bosafeleng.
O re golotse rotlhe
Thateng ya molete.
O tsholotse madi
Otlhe mo setlharing,
A tsena kgalalelong,
O busa bogosing.

Go bakwe Jesu Kreste
Go ya bosafeleng.
Jaanong o lebeletse
Go tla ga barutwa.
Rra’gwe o baakantse
Nyalo ya Morwa ‘we,
Rona re banyadiwa,
Rotlhe re biditswe.

Go bakwe Jesu Kreste
Go ya bosafeleng.
O thelesetsa mewa
Mono Sakramenteng.
Re ja digrasia
Nameng ya Kwanyana,
Mading re nwa botshelo,
Poloko ya rona.

Go bakwe Jesu Kreste
Go ya bosafeleng.
O re laletsa jaana:
“Tlang, ba lo lapileng,
Ba lo hutsafalang,
Le ba lo imelwang,
Ke tla lo lapolose,
Ke lo fe kagiso.”

Leave a Reply

Jeso o ngaka

04/08/2017

Jesu, o boammaruri

04/08/2017