Hlanganani zizwe zonke

Hlanganani zizwe zonke Nize kuMsidisi wenu.
Nizethul’ eNhliziweni, Yowahleng’ abantu bonke.
Mawutuswe Jesu wethu, Siyabonga kuwe njalo.

E! Nhliziyo yoMsindisi Ulithemba labonile:
Singasinda ngawe wedwa, Owafela thina zoni.
Mawutuswe Jesu wethu, Siyabonga kuwe njalo.

INhliziyo yakho Jesu Ingumthombo wokuthanda,
Inomusa nobunene, Ifanelw’ uthando lonke.
Mawutuswe Jesu wethu, Siyabonga kuwe njalo.

Leave a Reply

Inhliziyo kaJesu

23/07/2017