Inhliziyo yakho Jesu

Inhliziyo yakho Jesu, inomusa ithobile,
Ingumthombo wokuthanda.
Mawuzenze zethu nazo, ziyifuze ziyithande.
Njengalokhu isithanda.

Sengikhala izinyembezi Jes’ omuhle othandwayo,
Nonga iNhliziyo yakho yadabuka
Yahlupheka ngenxa yamacala ami,
Yafa kabuhlungu ngami.

Mhlengi wami, Jes’ omnene mangizang’ izadla zakho,
Nezinyawo neNhliziyo,
Ngoba woph’ igazi ngami ubethelw’ onqamlezweni
Uhlawul’ izono zami.

Wangifuna ngidukile, wangihlenga ngiboshiwe,
Wangikhipha emnyameni:
Sengibong’ uthando lwakho owangisindisa ngalo
Mina engingasiziyo.

E! Nhliziyo yoMsindisi, ulithemba labafayo
Basebambelele kuwe:
Mhla simuka kulomhlaba uzusamukele sonke
Embusweni waphezulu.

Leave a Reply