Hubelani umsindisi

Hubelani umsindisi ongumondli noMalusi
Nimhubele ningaphezi, nimhubele ningaphezi.

Mdumiseni, nimdumise ngamahubo obukhosi,
Uyadlul’ udumo lonke.

Asitus’ iSakramente alimis’ uJesu Kristo
Ezosifela sonke.

Walinik’ abaPostole ekudleni kokugcina,
Liyisinkwa sokuphila.

E! Makholwa bhekanini nas’ isinkwa siphenduka
SibumZimba wo Msindisi.

Kuphenduka newayini lib’ igazi likaJesu,
Elisus’ ozono zethu.

Odla leliSakramente ngokufaneleyo phela,
Uzophina naphakade.

Abangalungile kodwa bazidla isijezo,
La besidla lesi sinkwa

Leave a Reply

Izilimi zabo bonke

23/07/2017