Izilimi zabo bonke

Izilimi zabo bonke mazitus’ iSakramente
Okukulo uMsindisi owahlatshwa ngenxa yethu
Woph’ igazi kabuhlungu ehlawul’ izono zethu ehlawul’ izono zethu.

Wayevela izulwini, wab’ umuntu ngenxa yethu,
Wayehamba emhlabeni ehlwayela izwi lakhe,
Usahlezi nathi njalo EkuleliSakramente.

Ekudleni kokugcina, walimis’ iSakramente,
Elisondla endleleni Eya le ekhaya lethu,
Liyinyama yoMsindisi, liliGazi lakhe futhi.

Yen’ oLizwi laphakade, waphendula ngezwi lakhe,
Wenz’ isinkwa sab’ inyama newayini lab’ igazi,
Sifundiswa njalo belu ngezwi lake leqiniso.

Leave a Reply

Hubelani umsindisi

23/07/2017

Nangu umana

23/07/2017