Lalelan’ izingelosi

Lalelan’ izingelosi zimhubel’ ozelwe namhla.
Zithi, kadunyiswe yena uMsindisi ozelweyo.
Nina bantu sukumani nihlangane nengelosi nithi,
usezelw’ uKristo usekhon’ eBethlehema.
Lalelan’ izingelosi zimhubel’ ozelwe namhla.

Uyabongwa ezulwini oyiNkosi yaphakade;
nom’ enjalo wakuvuma ukuzalwa uMaria.
Yena onguNkulunkulu ungumuntu ngokuzalwa;
uhambele thin’ abantu yen’ ongu-Emmanuel.
Lalelan’ izingelosi zihambel’ ozelwe namhla.

Siyambong’ othulisayo siyambong’ okhanyisayo,
zonk’ izizwe ezivuma ukukholwa zosindiswa.
Kade wayenobukhosi sesimbona eyingane;
ngokwehlela kwakhe lapha sokhuliswa thina bantu.
Lalelan’ izingelosi zimhubel’ ozelwe namhla

 

Leave a Reply

Ngamhla uMsindisi

26/03/2018

Mntwan’ omuhle

26/03/2018