Masidumise iNKosi

Masidumise iNKosi yezulu nomhlaba
Engukumkani, ebungangamsha bungenamda
Hlanganani nonke zizwe zoluntu.
Masidumise iNkosi.

Masidumise iNKosi engumlondolozi,
Osikhaphayo ngothando olungapheliyo.
Nosigcina njengabantwana bakhe.
Masidumise iNkosi .

Masidumise iNKosi enguBawo wethu
Usahlulela ngezipho zemihla ngemihla.
Usinceda ekusweleni konke
Masidumise iNKosi.

Masidumise iNKosi esonwabisayo
nesihlalisa ngoxolo entlalweni yethu
zakuhlala nayo ngonaphakade.
Masidumise iNkosi .

Leave a Reply

Bongan' iNkosi!

08/08/2017

Rara, o tlhodile

08/08/2017