Masimbonge uMsindisi

Masimbonge uMsindisi
onguMondli nomfundisi
nomalusi wethu omhle
masimbonge simdumise
ngokwamandla ethu onke
ufanel’ udumo lonke.

Nasi sonka sokuphila
esivela ezulwini
siza kuphilisa thina
esi sonka sokuphila
mawusiphe sona nkosi
sive ubumnandi baso

Nali gazi loMsindisi
nelihlambi izono zethu
Yesu omhle suzihlambe
ngalo eli gazi lakho
size sibe nyulu kanye.

Ah malusi wethu omhle
khawusondle thina bakho
usaluse usigcine
ube nathi ekufeni
sesingene ezulwini
sivuyiswe khona nguwe.

Leave a Reply

Yiza kuthi ngoku

09/08/2017

Ah nkos' andifanele

09/08/2017