Yiza kuthi ngoku

Yiza kuthi ngoku Msindisi wethu
Yiza siyacela kamsinyane
Intliziyo zethu ziyakufuna
Wakufika wena ziyakonwaba.

Sifun’ ukulahla lonk’ ucalulo
Ke zusomeleze bantwana bakho
Yiza Nkosi yethu vele zulwini
Lonk’ ithemba lethu lonke likuwe.

Siyathemba kuwe Nkosi yezulu.
Siyakholwa kuwe mkhululi wethu
Uluthando wena siyakuthanda
Ngoku yiza kuthi zesikwamkele.

Leave a Reply

Re tla go ntshetsa

09/08/2017