Mphefumlo kaKristu

Mphefumlo kaKristu ndingcwalise.
Mzimba kaKristu, ndisindise
Gazi likaKristu, Ndiqabule!
Manzi asecaleni likaKristu ndihlambululeni.
Bunzima bukaKristu,ndimelwe
Yesu, Mhlekazi uzundive.
Undifihle emanxebeni akho.
Uzungavumi ukuba ndahlukane nawe!
Undikhusele kutshaba olukhohlakeleyo.
Undibize ngexesha lokufa kwam!
Uzuthi mandize kuwe!
Ndikubonge nabangcwele bakho.
Kude kube ngunaphakade.

Amen.

Leave a Reply

Ah Nkosi yobukhosi

08/08/2017