Ah Nkosi yobukhosi

Ah Nkosi yobukhosi
Phambi kwab’ ubukhulu
Nobungangamsha bakho
Kungcangcazela konke.

Ah Nkos’ elungileyo,
Phambi kwab’ubungcwele
Nobuhle nomsa wakho
Kuguqa phantsi konke.

Ah Nkos’ enokukhanya,
Phambi kwab’ ubukhulu
Nokukhazimla kwakho
Koyisa yonke into.

Leave a Reply

USathana mKristu

08/08/2017

Mphefumlo kaKristu

08/08/2017