Ngentliziyo yonke

Ngentliziyo yonke yethu sibongoza
Ulivume elidini ulamkele
Sicela otarhu kuwe sobukhosi
Ngeli dini aph’ esibingelelweni.

Nathi sizinikela kuwe noYesu
Zuwamkele, Nkosi, umbingelelo wethu.
Sicela itarhu kuwe sobukhosi
Ngeli dini aph’ esibingelelweni.

Leave a Reply

Yizani nibone

11/08/2017