Ngikuthembisa Nkulunkulu 

Ngikuthembisa Nkulunkulu 
phambi kweBandla lonke. 
Ngithi: ngokhonza wena Nkosi, 
ngib’ umntanakh’ omuhle. 
E! Jesu wami ngiyabonga, ngob’ ungiyise eBandleni
ngaze ngakholwa kuwe.

Ngizolalel’ iBandla lakho
elikubambeleyo,
elitshengis’ indlel’ eyiyo eya kuwena Jesu.
Ngobambelela kulo njalo,
ngingahlukani nalo neze,
ngize ngifele kulo.

Wangamukela ngobubele,
ngab’ umntanakho, Jesu;
ake ungiphephise njalo ezingozini zonke. 
E! Jesu Mhlengi wam’ omuhle,
akungilonde ungibuse, 
ngize ngifike kuwe.

Jesu nampa

03/11/2018