Ngokubhabhadiswa kwami

Ngokubhabhadiswa kwami
Ngaphenduka ngab’ ikholwa,
Ngaphunyiswa emnyameni
Embusweni kasathane.
Sengikholwa eBandleni
LikaJes’ iNkosi yethu,
Yebo ukukholwa kwami
Yikho ukwenama kwami.

Ngilikholwa nginoBaba;
OyiNkos’ enkul’ impela,
Wangithola, ngab’ owakhe,
Wongihlab’ inhlanhla yonke.
Sengikholwa eBandleni
LikaJes’ iNkosi yethu,
Yebo ukukholwa kwami
Yikho ukwenama kwami.

Ngilikholwa, sengayeka
Izindlela zobumnyama;
Intokozo yami manje
Ngukucweba kwenhliziyo.
Sengikholwa eBandleni
LikaJes’ iNkosi yethu,
Yebo ukukholwa kwami
Yikho ukwenama kwami.

Ngilikholwa, ngiyathemba
KuSomandla onguBaba,
Wongilanda ekufeni,
Angiyise ezulwini.
Sengikholwa eBandleni
LikaJes’ iNkosi yethu,
Yebo ukukholwa kwami
Yikho ukwenama kwami.

Leave a Reply

Letsatsi le letle

02/08/2017

E, ka 'nete

02/08/2017