Ntliziyo yoMsindisi

Ntliziyo yoMsindisi,
ah mthombo wokuphila
ngamana wonk’ umhlaba
ukuzukise njalo
Mawudunyiswe kanye
ntliziyo yoMsindisi
ubongwe, udunyiswe
uthandwe ngabo bonke.

Bongani le ntliziyo
izele bububele
yahlwatywa ngenxa yethu
yaphum igazi lonke
Mawudunyiswe kanye
ntliziyo yoMsindisi
ubongwe udunyiswe
uthandwe ngabo bonke.

Ah Yesu inye into
endiyicela kuwe
entliziyweni yakho
zundiph’ indawo nam
Mawudunyiswe kanye
ntliziyo yoMsindisi
ubongwe udunyiswe
uthandwe ngabo bonke.

Leave a Reply

Makubekho uzuko

23/08/2017

Njengoko ndinjalo

23/08/2017