Shwele Nkosi

Shwele Nkosi yobubele
Bahawukel’ abantu bakho.
Abahlanzwa emlilweni
Bahlawul’ izono zabo.

Siyancenga Jes’ omnene
Ngenxa yobuhlungu bakho
Owabuzw’ onqamlezweni
Ubayise ezulwini.

Shwele Nkosi Mninimusa,
Yizwa ukukhala kwabo,
Ubakhiphe emlilweni
Ubayise ezulwini.

Ukukhanya kwaphakade
Makubakhanyele njalo,
baphumule ebuhleni,
bawubong’ umusa wakho.

Leave a Reply

Jesu siyancenga

02/08/2017