Jesu siyancenga

Jesu siyanceng’ ukuba
Upholise Ubuhlungu
bemiphefumulo leyo
Ehlanzwayo emlilweni.

Thel’ igazi lakho Jesu,
Endaweni yobuhlungu,
liphumuze imimoya
ehlawul’ esihlanzweni.

Shwele Jesu, Mhlengi wayo,
nansi ikhalela kuwe;
Yiyekele inhlawulo,
Wena onomus’ omkhulu.

Yikhulule ngomsa wakho,
Yingenise ezulwini,
Ikutuse ikubonge,
Ithokoze kanye nawe.

Leave a Reply

O! hamba kahle

02/08/2017

Shwele Nkosi

02/08/2017